اگر کسی تو را با تمام مهربانيت دوست نداشت ،‌ دلگير مباش که تو گنهکاری نه او
او دلش برای پذيرش مهربانی تنگ است ‌، گناه از او نيست ،‌ تو هم با تمام
مهربانيت زيباترين معصوم دنيايی ، پس خود را گنهکار نبين
من عيسی نامي ميشناسم ده بيمار را در يک روز شفا داد و تنها يکی سپاسش
گفت ،‌ من خدايی می شناسم ابر رحمتش به عمر زمين و زمان باريده ‌، يکی
سپاسش می گويد و هزاران نفر کفر می گويند ،‌ پس چرا می پنداری بهتر از آنچه
عيسی و خدای عيسی را سپاس گفتند از تو برای مهربانيت قدردانی می کنند
پس از ناسپاسيشان نرنج اما برای شادی دلشان بکوش که با مهربانی روح تو آرام
می گيرد ،‌ تو با مهرت بال و پر می گيری ،‌ خوبی دليل جاودانگی تو خواهد شد
دوست بدار نه برای آنکه دوستت بدارند تو به پاس زيبايی عشق ، عشق بورز

leila

/ 0 نظر / 4 بازدید