حرف حسابی

در هر لحظه به تازه ای بينديش و نويی را آغاز کن ،‌ترس شکست نبايد تو را از آغاز بهراساند ،‌
اگر انجام دهی اما غلط بسی باارزش تر از آن است که به بهانه ی غلط بودن کاری نکنی
به اشتباهايت همچون فرصتهايی بنگر که تو را به سمت يک شکوفايی ابدی رهنمون می کند
اينگونه به اشتباه نمی گويی شکست ،‌اشتباه يعنی يک قدم مانده به پيروزي
اشتباه را همچون گره کودی نپندار که تا به آخر عمر از گشودنش ناتوانی ،‌اينگونه از خطا می ترسی و از عمل کردن گريزانی ،‌ بلکه اشتباه گرهی است که با کمی تدبير و صبر خود به خود
گشوده می شود
کتاب (آخرين نامه ها)

/ 0 نظر / 12 بازدید